LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Podjęcie decyzji o zakończeniu działalności gospodarczej przez Spółkę, stawia Zarząd lub Wspólników Spółki przed obowiązkiem podjęcia licznych czynności związanych z postępowaniem likwidacyjnym. Obejmuje to w szczególności: podjęcie uchwał przez Wspólników oraz Zarząd, dokonanie wyboru likwidatora, zgłoszenia do sądu rejestrowego oraz organów administracji, powiadomienie kontrahentów, zwolnienie pracowników, wypowiedzenie lub rozwiązanie umów, kompletowanie oraz przekazanie dokumentacji pracowniczej i księgowej do archiwów, składanie sprawozdań likwidacyjnych.

Proces likwidacji jest procesem złożonym, którego przeprowadzenie wymaga rzetelnego zaplanowania. Kancelaria wychodzi naprzeciw podmiotom planującym zakończenie działalności gospodarczej, w tym zakresie świadczy kompleksową obsługę prawną począwszy od etapu przygotowania Spółki do likwidacji, przez nadzór i doradztwo w trakcie właściwego postępowania likwidacyjnego, aż po zakończenie postępowania likwidacyjnego i wykreślenie Spółki z rejestru.

Na etapie poprzedzającym otwarcie likwidacji Spółki, Kancelaria bada sytuację prawną oraz finansową Spółki. W tej fazie Kancelaria bierze również pod uwagę aspekty podatkowe likwidacji, bowiem ich ocena jest jednym z kluczowych elementów dla etapu planowania działań likwidacyjnych. Na podstawie dokonane analizy Kancelaria sporządza raport z rekomendowanym planem przeprowadzenia procesu likwidacji.

likwidacja spolek lodz

Kolejny etap obejmuje formalne otwarcie likwidacji. W tym zakresie Kancelaria przygotowuje dokumenty protokoły ze Zgromadzeń Wspólników, uchwały Wspólników o rozwiązaniu Spółki oraz o powołaniu likwidatorów Spółki. W tym zakresie Kancelaria wskazuje również osoby pełniące funkcje likwidatorów Spółki. Kancelaria dokonuje również zgłoszenia otwarcia likwidacji do sądu rejestrowego oraz organów administracji państwowej, reprezentując spółkę przed tymi podmiotami. Zamieszcza również ogłoszenia o otwarciu likwidacji w wymaganym publikatorze urzędowym.

Na etapie właściwego postępowania likwidacyjnego Kancelaria sprawuje nadzór oraz kontrolę nad prawidłowym tokiem likwidacji, ewentualnie prowadzi cały proces świadcząc usług likwidatora. W ramach tych czynności Kancelaria reprezentuje Spółkę i podejmuje czynności w zakresie wypowiadania umów o pracę, rozwiązania umów handlowych, ściągania wierzytelności, sprzedaży majątku Spółki oraz regulacji jej zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.

Kancelaria zapewnia również przekazanie zgormadzonej przez Spółkę dokumentacji kadrowo-finansowej do archiwów zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku działania w charakterze likwidatora prowadzi również sprzedaż majątku spółki, a także przekazuje wynajęte pomieszczenia. Na etapie prowadzenia likwidacji wspólnicy otrzymują comiesięczne raporty z przebiegu procesu likwidacji.

Końcowy etap likwidacji obejmuje zwołanie zebrań lub zgromadzeń Wspólników celem zatwierdzenia sprawozdania z przeprowadzonego procesu likwidacji, podziału majątku Spółki. Uchwały te zgłaszane są do sądu rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Spółki, a także właściwym organom administracji.

Podczas całego przebiegu likwidacji Kancelaria współpracuje z notariuszem, biurami księgowymi, archiwami oraz ekipami remontowymi, co pozwala na sprawne przeprowadzenie procesu likwidacji bez angażowania Wspólników.

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

PRAWO
BUDOWLANE

Kancelaria jest podmiotem wyspecjalizowanym w procesie inwestycji budowlanych, a zatem pracuje również na podstawie prawa zamówień publicznych, opracowuje procedury przetargów, a także zajmuje się prawem autorskim w zakresie prac projektowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAKŁADANIE
I OBSŁUGA SPÓŁEK

Doradztwo w zakresie zakładania, wyboru formy prawnej działalności gospodarczej oraz bieżąca obsługa prawna powstałych oraz istniejących podmiotów.

ZOBACZ WIĘCEJ

DORADZTWO PODATKOWE

Analiza podatkowa przedsięwzięć biznesowych. Reprezentacja podatników w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

PLANOWANIE SUKCESJI W BIZNESIE

Zabezpieczenie przedsiębiorców i spółek w zakresie sukcesji prawnej oraz przeniesienia ciężaru prowadzenia działalności gospodarczej na następców prawnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

ODWIEDŹ NASZE SPECJALISTYCZNE SERWISY

PLANOWANIE SPADKOWE

Nie jesteśmy w stanie cofnąć zdarzenia jakim jest śmierć, lecz jesteśmy w stanie zlikwidować lub zminimalizować negatywne skutki prawne oraz finansowe opracowując odpowiedni plan sukcesji spadkowej.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki i skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI