OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KRS Kancelaria świadczy usługi doradcze związane z bieżącą działalnością spółek osobowych i kapitałowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej spółek zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Prowadzimy bieżące doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa spółek, prawa umów, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa cywilnego, wprowadzając w życie rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów z uwzględnieniem dynamiki zmian w sferze gospodarczej.

Obsługa spółek prowadzona przez KRS Kancelarię w szczególności obejmuje:

Obsługę korporacyjną:

• sporządzanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. zmian statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;

• przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów typu joint venture; opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z członkami zarządu spółek (tzw. kontraktów menedżerskich) oraz negocjowanie tych umów w imieniu klientów;

• obsługę prawną organów statutowych spółek: zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy i walnych zgromadzeń, w tym przygotowywanie projektów protokołów i uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych m.in. uchwał w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielenia absolutorium, czy też uchwał w sprawach podziału zysku spółki. Na czas zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy spółki zapewnimy obsługę notariusza;

• doradztwo przy rozwiązywaniu i likwidacji spółek oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji;
przeprowadzanie kompleksowych analiz prawnych (typu due diligence) spółek i ich przedsiębiorstw oraz sporządzanie raportów z wyników tych badań,

• prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym;

• doradztwo w zakresie przekształcania spółek w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne oraz spółek osobowych w spółki kapitałowe;

• doradztwo w zakresie łączenia, sprzedaży, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, przeprowadzanie audytów prawnych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji;
doradztwo w zakresie obrotu udziałami i akcjami.

• opracowanie koncepcji i restrukturyzacji spółek, z uwzględnieniem aspektów podatkowych, pracowniczych i regulacyjnych, a także jej implementacja;

• doradztwo w postępowaniach upadłościowych przewidujących likwidację majątku upadłego, jak również w postępowaniach z możliwością zawarcia układu z wierzycielami;

• pomoc przy wdrażaniu programów naprawczych;

• sporządzanie opinii prawnych z zakresu działalności spółek;

• doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów spółek i ich wspólników/akcjonariuszy, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między wspólnikami/akcjonariuszami, w tym w drodze mediacji przedsądowej, oraz reprezentacja Klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami albo między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką;

• doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

•  doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie;

• opracowywanie i wdrażanie systemu nadzoru korporacyjnego zapewniającego równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie firmy;

• doradztwo w zakresie wyboru najlepszej i najskuteczniejszej formy zabezpieczenia, z uwzględnieniem struktury i celu transakcji, w tym przygotowanie projektów, negocjacje oraz weryfikację dokumentów zabezpieczeń (m.in. zastawy, hipoteki, przelewy praw na zabezpieczenie, przewłaszczenia, poręczenia, gwarancje, umowy podporządkowania płatności, rachunki zastrzeżone);

zakladanie spolek lodz
zakladanie spolek lodz

Obsługę umów:

• przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych oraz ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług, a także reprezentacja klientów w trakcie negocjacji postanowień umów, zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym;

• doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umów handlowych;

• przygotowywanie i negocjowanie projektów umów inwestycyjnych: umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów z Inżynierem Kontraktu, umów koncesyjnych i umów o dostawę;

• przygotowywanie i negocjowanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym agencyjnych, umów licencyjnych, dotyczących znaków towarowych i prawa wynalazczego, umów o wykorzystanie wizerunku, jak również tzw. umów nienazwanych;

• nadzorowanie prawidłowości wykonania umów;

• doradztwo w zakresie prawa cywilnego, w tym pomoc w zakresie obsługi reklamacji;

• uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez klientów z bankami, partnerami biznesowymi oraz innymi podmiotami;


Obsługę z zakresu prawa pracy:

• przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę czy umów zlecenia;

• doradztwo przy zatrudnianiu pracowników;

• bieżąca obsługa spraw pracowniczych;

• przygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń i innych przepisów wewnętrznych;

• obsługa zatrudniania cudzoziemców;


Windykację należności:

• sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika;

• prowadzenie postepowań polubownych i sądowych;

• prowadzenie postępowań egzekucyjnych, związanych z windykacją należności w Polsce i za granicą, współpraca z komornikami;


Obsługę podatkową:

• doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie w tym przygotowanie stosownych struktur, regulaminów i instrukcji, zapytań o wiążące interpretacje podatkowe;

• sporządzanie opinii podatkowych i analiz podatkowych;

• doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji handlowych;

• analizę podatkowych aspektów działań transakcji fuzji i przejęć w tym obejmujących restrukturyzację (podziały, połączenia, wnoszenia aportów,) prowadzonych przez klientów oraz ich optymalizację podatkową;

• pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi, w tym w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych;

• wnoszenie skarg i reprezentację klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

• występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji klasyfikacji statystycznych do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

• opracowanie efektywnych podatkowo struktur inwestycyjnych z wykorzystaniem międzynarodowych reżimów podatkowych;

• przygotowanie dokumentacji podatkowej, w tym dokumentacji cen transferowych;


Rozwiązywanie sporów:

• reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi;

• prowadzenie spraw przed regionalnymi izbami obrachunkowymi;

• reprezentowanie przed organami prowadzącymi postępowania dyscyplinarne;

• prowadzenie postępowań przed organami administracji, w tym pomoc podczas przeprowadzanych kontroli przez Krajową Administrację Skarbową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy;

• pomoc w rozwiązywaniu sporów na drodze pozasądowej, prowadzenie mediacji i udział w postępowaniach arbitrażowych;

POZNAJ OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

PRAWO
BUDOWLANE

Kancelaria jest podmiotem wyspecjalizowanym w procesie inwestycji budowlanych, a zatem pracuje również na podstawie prawa zamówień publicznych, opracowuje procedury przetargów, a także zajmuje się prawem autorskim w zakresie prac projektowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIA

Przeprowadzanie procesów zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych w.szczególności spółek prawa handlowego poprzez ich przekształcenia, połączenia oraz podziały.

ZOBACZ WIĘCEJ

DORADZTWO
PODATKOWE

Analiza podatkowa przedsięwzięć biznesowych. Reprezentacja podatników w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

Proces likwidacji jest procesem złożonym, którego przeprowadzenie wymaga rzetelnego zaplanowania.

ZOBACZ WIĘCEJ

ODWIEDŹ NASZE SPECJALISTYCZNE SERWISY

PLANOWANIE SPADKOWE

Nie jesteśmy w stanie cofnąć zdarzenia jakim jest śmierć, lecz jesteśmy w stanie zlikwidować lub zminimalizować negatywne skutki prawne oraz finansowe opracowując odpowiedni plan sukcesji spadkowej.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki i skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI