Przekształcenie jednoosobowej działalności
gospodarczej w spółkę z o.o.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może przekształcić formę prowadzonej działalności tylko w jednoosobową spółkę kapitałową. Przedsiębiorca przekształcający się ma zatem do wyboru dwie formy prawne, do której prowadzić może przekształcenie – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółkę akcyjną. Przekształcenie jednoosobowej działalności staje się w pewnym momencie koniecznym rozwiązaniem z uwagi na kwestie odpowiedzialności za zobowiązania, planowania spadkowego oraz pozyskania kapitału do dalszego rozwoju.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w ramach jednoosobowej działalności przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym w celu zabezpieczenia majątku osobistego koniecznym staje się przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym zakresie odpowiedzialność wspólnika spółki ogranicza się do gospodarczego ryzyka utraty majątku wniesionego w zamian za objęte udziały Spółka

Ceny transferowe lodz

Po drugie prowadzenie działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorcy uniemożliwia pozyskiwanie nowego kapitału w postaci środków wniesionych przez nowych inwestorów, podczas gdy w przypadku przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jej konstrukcja prawna daje możliwości łatwego pozyskiwania kapitału poprzez podwyższenie kapitału zakładowego i emisję nowych udziałów i wydanie im wspólnikom.

Po trzecie po przekształceniu jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zbycie przedsiębiorstwa jest zdecydowanie łatwiejsze wymaga jedyne zbycia udziałów w Spółce, nie zaś jak w przypadku zbycia przedsiębiorstwa jednoosobowego przedsiębiorcy, które wymaga często skomplikowanej procedury przeniesienia praw i obowiązków z umów co niezwykle często połączone jest z koniecznością wyrażenia zgody przez osoby trzecie, jak również brakiem przeniesienia decyzji i koncesji.

Wreszcie jedynym z istotniejszych aspektów związanych z przekształceniem, jest kwestia planowania spadkowego. W przypadku śmierci jednoosobowego przedsiębiorcy często dochodzi do skomplikowanego procesu wejścia w ogół praw i obowiązków spadkodawcy, rozdrobnienia składników majątku pomiędzy kilku spadkobierców, a w konsekwencji sparaliżowania działalności firmy. Po przekształceniu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, to umowa spółki może wprost określać reguły wejścia spadkobierców do Spółki, poza tym majątek zgromadzony w przedsiębiorstwie prowadzonym przez spółkę nie ulega rozproszeniu, a tym samym dalsze prowadzenie działalności nie jest zagrożone.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną związana z całym procesem przekształcenia. Obejmuje to zaplanowanie procesu przekształcenia, sporządzenia wszelkich niezbędnych dokumentów, w tym przygotowania umowy spółki, w której rozwiązania prawne będą optymalne do prowadzonej działalności, jej rozmiaru, kwestii dziedziczenia czy możliwości pozyskiwania nowego kapitału.

OBSZARY NASZEJ SPECJALIZACJI

PRAWO
BUDOWLANE

Kancelaria jest podmiotem wyspecjalizowanym w procesie inwestycji budowlanych, a zatem pracuje również na podstawie prawa zamówień publicznych, opracowuje procedury przetargów, a także zajmuje się prawem autorskim w zakresie prac projektowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

KONTROLA SKARBOWA

Kancelaria, na zlecenie Klienta bierze udział w czynnościach kontrolnych, bada zakres kontroli oraz żądania kontrolujących, po konsultacji z Klientem udziela pisemnych informacji dla organu kontrolnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK

Przeprowadzanie procesów zmiany formy prawnej podmiotów gospodarczych w.szczególności spółek prawa handlowego poprzez ich przekształcenia, połączenia oraz podziały.

ZOBACZ WIĘCEJ

DORADZTWO PODATKOWE

Analiza podatkowa przedsięwzięć biznesowych. Reprezentacja podatników w trakcie kontroli oraz postępowań podatkowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ?
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki i skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI