Pożyczka udzielona spółce może być jednym ze sposobów jej dofinansowania. W sytuacji gdy wierzyciel posiada wierzytelność względem spółki istnieje możliwość dokonania konwersji tej wierzytelności na kapitał zakładowy. Oznacza to wniesienie wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej spółce, w formie wkładu niepieniężnego (aportu), na poczet podwyższenia kapitału zakładowego. Jakie są skutki podatkowe takiego działania?

Pożyczki dla spółki jako forma dofinansowania spółki.

W obrocie gospodarczym powszechnym sposobem dokapitalizowania Spółki jest udzielanie pożyczki przez jej wspólników. W sytuacji gdy wspólnik posiada wierzytelność względem Spółki możliwe jest dokonanie konwersji wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki na kapitał zakładowy. Oznacza to wniesienie wierzytelności z tytułu pożyczki udzielonej spółce, w formie wkładu niepieniężnego (aportu), na poczet podwyższenia kapitału zakładowego. Tego rodzaju operacje poprawiają bilans spółki poprzez zmniejszenie jej zadłużenia. Przy tego rodzaju działaniach należy mieć na względzie konsekwencje w podatku dochodowym dla wspólnika (pożyczkodawcy) otrzymującego udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.

Przychód z tytułu objęcia udziałów za wkład w postaci wierzytelności z tytułu pożyczki

Objęcie udziałów przez wspólnika w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za aport w postaci wierzytelności własnej powoduje powstanie przychodu na gruncie podatku dochodowego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT oraz art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT,  wartość wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część stanowi przychód wspólnika.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów za aport wierzytelności z tytułu pożyczki

Z uwagi na powstanie przychodu po stronie wspólnika, od razu pojawia się pytanie o możliwość rozpoznania kosztów uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce. Zgodnie z art. 15 ust 1j pkt 3 ustawy o CIT oraz art. 22 ust. 1e pkt 3 PIT kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce za wkład niepieniężny są faktycznie poniesione i niezaliczone wcześniej w poczet kosztów wydatki na wytworzenie lub nabycie wnoszonego do spółki składnika majątku. Takie brzmienie przepisu obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Do końca 31 grudnia 2014 r. ustawodawca wskazywał, iż kosztem uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce za wkład niepieniężny były jedynie wydatki poniesione na nabycie, bez wydatków poniesionych na wytworzenie. Powodowało to skrajnie niekorzystne dla podatnika stanowisko organów oraz sądów administracyjnych wedle którego ustawodawca, konstruując zamknięty katalog wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej nie uwzględnił wierzytelności własnej.

Wskazywano przy tym, iż pod pojęciem „nabycia” dla potrzeb badanego przepisu należy rozumieć sytuację, gdy dany składnik należący uprzednio do innego podmiotu wchodzi do majątku podatnika, czyli jest nabywany od innego podmiotu, nie zaś wytworzony we własnym zakresie. Tym samym wartość wierzytelności własnej z tytułu udzielonej pożyczki nie stanowiły kosztów uzyskania przychodu. (Np. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 7 listopada 2017 r. I SA/Ke 486/17, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 września 2017 r. II FSK 1993/15,)