KONTROLA SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Kontrola skarbowa to czynność, której może zostać poddany, przez organy kontroli skarbowej, każdy przedsiębiorca.

Kontrola skarbowa oraz kontrola podatkowa mają na celu zbadanie tego, w jaki sposób firma realizuje obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów podatkowych, tym samym badana jest zgodność stanu faktycznego z pożądanym przez ustawodawcę stanem prawnym. Prowadzenie czynności kontrolnych winno zostać poprzedzone zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, przy czym ta zasada w pewnych przypadkach doznaje wyjątku, najbardziej znaczącym przykładem jest prowadzenie kontroli dotyczącej zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego na gruncie VAT.

Pomimo faktu, iż to na organie prowadzącym kontrolę ciąży ciężar dowodowy oraz obowiązek podjęcia wszelkich kroków do rzetelnego oraz wyczerpującego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy, niezwykle istotny dla wyniku kontroli skarbowej jest aktywny udział podatnika na każdym etapie postępowania. W ten sposób podatnik ma realną możliwość obrony swoich interesów.

Kancelaria na zlecenie klienta świadczy usługi prawne w zakresie doradztwa oraz reprezentacji w trakcie kontroli skarbowej bądź kontroli podatkowej. Podejmowane działania mają na celu pełną ochronę praw podatnika oraz przestrzegania gwarancji proceduralnych przez organ kontrolny.

W tym celu Kancelaria bada zakres kontroli oraz umocowanie pracowników organu do przeprowadzania działań kontrolnych. Jednocześnie w imieniu klienta kancelaria składa wyjaśnienia na żądanie organów kontrolnych, sporządza pisma w celu zajęcia stanowiska, co do zebranego materiału dowodowego, uczestniczy przy przeprowadzanych czynnościach dowodowych oraz sama składa wnioski dowodowe.

Kontrola skarbowa lodz - skorzystaj z naszej oferty!

Kancelaria po zapoznaniu się z ustaleniami faktycznymi oraz prawnymi zawartymi w protokole kontroli skarbowej, składa do niego zastrzeżenia oraz wnosi o przeprowadzenie uzupełniających dowodów.

Doświadczenie Kancelarii oraz posiadana specjalistyczna wiedza w zakresie postępowania kontrolnego i podatkowego oraz materialnego prawa podatkowego pozwala na skuteczną i profesjonalną reprezentację podatnika przed organami w trakcie czynności kontrolnych. Kancelaria zajmuje się również dalszą reprezentacją klienta przez Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Współpraca z Kancelarią gwarantuje po stronie klienta odciążenie w kontaktach z administracją podatkową, jak również wykorzystanie wszelkich możliwych uprawnień w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego oraz zapewnia całkowitą redukcję ryzyka popełnienia błędu niosącego negatywne skutki podatkowe.

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

NOWE TECHNOLOGIE
PRAWO IT / NFT

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ULGA
B+R

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OCHRONA ZNAKU
TOWAROWEGO

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA PRAWNA
TWÓRCÓW INTERNETOWYCH

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

POTRZEBUJESZ KONSULTACJI PRAWNEJ
W ZAKRESIE KONTROLI SKARBOWEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA