KONTROLA SUBWENCJI PFR
/ ZWROT OTRZYMANYCH SUBWENCJI

BRAK DOWOLNOŚCI W WYDATKOWANIU SUBWENCJI PFR

Jak wynika z regulaminu PFR – subwencja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym wynagrodzeń Pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu oraz na przedterminową spłatę kredytów, z zastrzeżeniem, że na ten cel może być przeznaczone maksymalnie 25% kwoty Subwencji Finansowej. Kolejno, środki z Subwencji Finansowej nie mogą zostać przeznaczone na płatności do właściciela, ani osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem Beneficjenta.

KRS Kancelaria - Ulga na działalność badawczo-rozwojową

ZASADY ZWROTU SUBWENCJI:

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

 1. Bezwarunkowo każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić 25% kwoty subwencji.
 2. Subwencja będzie bezzwrotna do wysokości 75% kwoty subwencji, jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz, gdy utrzymał on średnią liczbę pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy na poziomie 100%.
 3. Aby subwencja była zwrotna w innej wysokości, tj., (powyżej 25 %, ale poniżej 75%) przedsiębiorca obowiązany jest prowadzić działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji. Powyższe będzie miało miejsce również wtedy, gdy przedsiębiorca utrzymał średnią liczbę pracowników w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca poprzedzającego datę zawarcia umowy na poziomie od 50% do 100% (w takiej sytuacji należy zwrócić dodatkowo od 0% do 50% kwoty udzielonej subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia) lub niższym niż 50% – (z kolei w takiej sytuacji należy zwrócić dodatkowo 50% wartości subwencji).
 4. Zwrot w wysokości 100 % kwoty subwencji będzie obligatoryjny, wówczas, gdy przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej) lub otworzy likwidację w jakimkolwiek czasie
  w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania mu subwencji finansowej.

MAŁY I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

 1. Subwencja jest zwrotna w dodatkowej wysokości do 25% kwoty subwencji finansowej w przypadku utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę̨ zawarcia niniejszej Umowy, w stosunku do średniego stanu zatrudnia w 2019 r., obliczanego, jako średnia z liczby pracowników na dzień́ 31 grudnia 2019 r. oraz 30 czerwca 2019 r, na wskazanym poniżej poziomie:
 2. Zwrot subwencji w innej wysokości, tj., (powyżej 25 % ale poniżej 75%) – subwencja jest zwrotna w dodatkowej wysokości do 25% kwoty subwencji finansowej pomniejszonej o wykazaną przez przedsiębiorcę̨ skumulowaną stratę̨ gotówkową na sprzedaży w okresie 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca, w którym przedsiębiorca odnotował stratę po 1 lutego 2020 r. lub od miesiąca, w którym udzielona została subwencja finansowa, rozumianej w zależności od formy działalności, jako dla przedsiębiorców prowadzących pełną rachunkowość́ gotówkową strata na sprzedaży to odzwierciedlona w rachunku wyników strata na sprzedaży netto z wyłączeniem w szczególności kosztów amortyzacji, rezerw i odpisów lub wyniku z przeszacowania lub sprzedaży aktywów, a także dla przedsiębiorców rozliczających się̨ na podstawie księgi przychodów i rozchodów w kwocie wykazanej straty oraz dla przedsiębiorców rozliczających się̨ na podstawie karty podatkowej lub na ryczałcie stratę̨ na sprzedaży oblicza się, jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży.
 3. Subwencja będzie bezzwrotna do wysokości 75% kwoty subwencji, gdy przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji oraz, gdy utrzymał, co najmniej 100% poziom zatrudnienia, a także w sytuacji, gdy wykazał stratę̨ gotówkową̨ na sprzedaży większą̨ niż̇ 25% wartości subwencji.
 4. Bezwarunkowo każdy przedsiębiorca zobowiązany jest zwrócić 25% kwoty subwencji.– od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 25% kwoty subwencji finansowej – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia,
  – niższym niż̇ 50% – w wysokości dodatkowo 25% kwoty subwencji finansowej.
 5. Zwrot 100 % kwoty subwencji będzie obligatoryjny, gdy przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej (w tym zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę̨ lub otwarcie likwidacji przedsiębiorcy w jakimkolwiek czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji finansowej.

MOŻLIWOŚĆ ZMIAN

PFR może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla mikrofirm, których spadek przychodów wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuację danej mikrofirmy.

ALGORYTM PFR?

Polska Fundacja Rozwoju wprowadziła algorytm kontrolny, którego wynik będzie stanowił podstawę do przeprowadzenia kontroli. Kryteria, jakie będą brane pod uwagę to:

– zgodność danych przekazanych przez przedsiębiorcę w oświadczeniu z posiadanymi przez KAS, ZUS, ale także ze stanem faktycznym (m.in. w odniesieniu do statusu przedsiębiorcy, wysokości obrotów i ich rzeczywistego spadku, liczby zatrudnianych osób etc.);

– informacje dotyczące istnienia ew. powiązań między podmiotami gospodarczymi;

– wysokość uzyskanej przez przedsiębiorcę pomocy publicznej;

– prawidłowość wydatkowania przez przedsiębiorcę subwencji z celami jej przeznaczenia.

 

CO BĘDZIE PRZEDMIOTEM KONTROLI?

– weryfikacja złożonych oświadczeń w odniesieniu do dokumentów przedłożonych w takich instytucjach jak ZUS, bądź Urząd Skarbowy;

– weryfikacja tego, czy status przedsiębiorcy (mikro, mały, średni) został prawidłowo wskazany;

– weryfikacja tego, czy wskazany przez przedsiębiorcę spadek obrotów nie został celowo zawyżony, a co za tym idzie błędnie wskazany, celem pozyskania subwencji;

– weryfikacja tego, czy zostały w sposób rzetelny wskazane przez przedsiębiorcę podmioty z nim powiązane oraz podmioty partnerskie;

– weryfikacja sposobu wydatkowania środków przyznanych w ramach subwencji.

W związku z powyższym PFR będzie sprawdzało u danego przedsiębiorcy informacje wskazane w takich dokumentach jak: faktury, rachunki, przelewy.

KIEDY?

Stopień spełnienia warunków przez beneficjentów rzeczywistych będzie weryfikowany na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca po dniu udzieleniu subwencji.

UWAGA!

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.

Na przedsiębiorcy spoczywa również kolejny obowiązek związany z  dostarczeniem do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która składała w imieniu Przedsiębiorcy oświadczenia woli w ramach Programu, obejmujące zawarcie Umowy Subwencji oraz złożenie odwołania, była uprawniona lub umocowana do reprezentowania Przedsiębiorcy. Dokumenty te muszą być zgodne z Umową Subwencji oraz Regulaminem. Informacje o formie, w jakiej należy dostarczać ww. dokumenty zostaną przedstawione za pośrednictwem Banku nie później niż do 30 listopada 2020 r.

REORGANIZACJA

Istnieje konieczność informowania PFR o reorganizacjach podmiotowych Państwa przedsiębiorstwa, tj. przekształcenia, połączenia, podziały. Informację o udziale Państwa firmy w takiej reorganizacji prosimy kierować pisemnie na adres siedziby PFR lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na niniejszy adres mailowy: tf_msp@pfr.pl.

KRS Kancelaria - Ulga IP BOX (Łódź) jak uzyskać?

TERMIN

Przedsiębiorca w terminie 10 dni roboczych, licząc od upływu 12 miesięcy, liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej obowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozliczeniu subwencji, w którym należy potwierdzić średnią liczbę pracowników w okresie pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia umowy. Zaniechanie w/w obowiązku będzie skutkowało zwrotem przyznanej subwencji w całości. Oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej Przedsiębiorca złoży za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku. Informacja o podjęciu przez PFR decyzji o wysokości zwrotu subwencji finansowej, zostanie przekazana Przedsiębiorcy w sposób pozwalający Przedsiębiorcy zapoznać się z informacją o decyzji PFR. Oświadczenie, o którym wyżej mowa będzie dostępne pod następującym adresem: https://pfr.pl/.

Spłata subwencji finansowej nastąpi na rachunek wskazany w harmonogramie spłaty.

Spłata subwencji finansowej może być dokonana przed terminem jej spłaty określonym w harmonogramie, na rachunek wskazany w harmonogramie spłaty lub w przypadku braku harmonogramu spłaty na inny rachunek wskazany przez PFR. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić PFR o planowanej wcześniejszej spłacie subwencji finansowej, co najmniej miesiąc przed planowaną spłatą. W przypadku częściowej spłaty subwencji finansowej, dla pozostałej do spłaty kwoty zostanie udostępniony Przedsiębiorcy harmonogram spłaty pozostałej kwoty subwencji finansowej.

NIETERMINOWA SPŁATA

Opóźnienie w spłacie, co najmniej dwóch rat może być podstawą natychmiastowego wypowiedzenia Umowy przez PFR. Wypowiedzenie stanie się skuteczne w dniu udostępnienia Przedsiębiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w sposób pozwalający Przedsiębiorcy zapoznać się z tym wypowiedzeniem. W przypadku wypowiedzenia Umowy Przedsiębiorca zobowiązany będzie zwrócić pozostałą do spłaty kwotę subwencji finansowej w terminie 14 dni roboczych od dnia wypowiedzenia Umowy.

KRS Kancelaria - Ulga IP BOX (Łódź) jak uzyskać?

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

+48 509 477 304
Wyślij email

+48 504 713 145
Wyślij email

+48 42 207 66 66
Wyślij email

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

RESTRUKTURYZACJE
I PRZEKSZTAŁCENIA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PLANOWANIE SUKCESJI
W BIZNESIE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
CUDZOZIEMCÓW

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ZAKŁADANIE
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie
KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PODATKI W FIRMIE

Od trzech lat plasujemy się na 1 miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm średniej wielkości w Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki oraz skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI