Spis treści

 • Mechanizm podzielonej płatności (Split payment).
 • System teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR).
 • „Zyski kapitałowe” jako odrębne źródło przychodów. 
 • Koszty finansowania dłużnego tzw. “cienka kapitalizacja”
 • Wydatki na usługi niematerialne – ograniczenie zaliczania w kosztach uzyskania przychodów.
 • Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC).
 • Zniesienie limitów dla odpisów z tytułu ulgi na badania i rozwój. 
 • Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych. 
 • Nowe zasady amortyzacji na gruncie ustawy o PIT i CIT. 
 • Sankcje za wpłatę na rachunek kontrahenta nie zgłoszony do Urzędu Skarbowego. 
 • Obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. 

 

Mechanizm podzielonej płatności (Split payment)

Od 1 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istotą proponowanego mechanizmu podzielonej płatności jest, taki podział kwoty transakcji brutto aby kwota odpowiadająca podatkowi VAT należnemu wynikającemu z danej faktury znalazła się na specjalnym rachunku bankowym dostawcy – tzw. rachunku VAT. Czyli według tego mechanizmu wpłata dokonywana przez nabywcę towaru lub usługi byłaby dzielona na dwie części – kwotę stanowiącą podatek VAT należny od danej transakcji (kwota ta trafiałaby na rachunek VAT) oraz kwotę netto (kwota ta trafiałaby na standardowy rachunek bankowy sprzedawcy). Stosowanie metody split payment ma dotyczyć wyłącznie transakcji pomiędzy podatnikami VAT, a więc między przedsiębiorcami, a wybór tej metody ma być dobrowolny. Dla nabywców, którzy zdecydują się na taką metodę płatności przewidziano pewne udogodnienia m.in. brak sankcji, które stanowią o solidarnej odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zaległości podatkowe dostawcy w szczególnych przypadkach; zwrot różnicy podatku VAT na rachunek podatnika w terminie 25 dni od dnia złożenia rozliczenia; brak podwyższonej stawki odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w podatku od towarów i usług. Rachunek VAT dedykowany dla stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podatnika od towarów i usług i zgodnie z projektem ma nie generować dodatkowych kosztów.

System teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR)

Od 13 stycznia 2018 r., obowiązywać będą nowe przepisy, które pozwolą organom podatkowym na blokowanie rachunku przedsiębiorcy w przypadku powstania podejrzenia, że wykorzystuje on działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) do oszustw podatkowych. Zablokowanie rachunku podatnika może trwać 72 godzin, a w określonych przypadkach – nawet 3 miesiące. Izba rozliczeniowa opracuje tzw. wskaźniki ryzyka wykorzystywania danego konta do oszustw skarbowych. Wskaźniki te będą ustalane na podstawie algorytmów opracowanych z uwzględnieniem doświadczeń sektora bankowego w przeciwdziałaniu wykorzystania usług do przestępstw karnych i karnoskarbowych.

„Zyski kapitałowe” jako odrębne źródło przychodów.

Ustawodawca wprowadził jako odrębne źródła „zyski kapitałowe”. W związku z tym podatnicy będą zobowiązani do wyodrębniania przychodów oraz kosztów dotyczących poszczególnych źródeł na podstawie prowadzonej ewidencji rachunkowej z podziałem na dochody z „zysków kapitałowych” oraz „pozostałych dochodów”. W związku z tym, aby możliwe było określenie wszelkich niezbędnych danych do obliczenia należnego podatku dla dwóch odrębnych źródeł konieczne będzie dokonanie zmiany zasad prowadzonej dotychczas ewidencji księgowej. Istotne jest też, że przychodów z działalności operacyjnej nie będzie można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów ze źródła “zyski kapitałowe”. Ewidencja prowadzona przez podatnika powinna zapewniać możliwość przyporządkowania kosztów uzyskania przychodów innych niż bezpośrednie (pośrednich) do właściwego źródła przychodów.

Koszty finansowania dłużnego tzw. “cienka kapitalizacja”.

Ograniczenia dotyczą wszelkiego rodzaju finansowania dłużnego a więc również przez podmioty niepowiązane. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami nadwyżka kosztów finansowania dłużnego będzie stanowić koszt uzyskania przychodu tylko do 30% EBITDA (vide: EBITDA = przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji i deprecjacji), który będzie stosowany do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części przekraczającej w roku podatkowym kwotę 3 000 000 PLN (ok. 710 000 EUR). Ograniczenia te nie znajdą zastosowania przez pierwszy rok ich obowiązywania w stosunku do kredytów (pożyczek), w przypadku których kwota zostanie faktycznie przekazana podatnikowi przed dniem 1 stycznia 2018 r. W takich sytuacjach zastosowanie nadal będą miały przepisy sprzed nowelizacji jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Wydatki na usługi niematerialne – ograniczenie zaliczania w kosztach uzyskania przychodów.

W ustawie o CIT znacząco zostanie ograniczona wysokość wydatków na usługi niematerialne, jakie podatnik będzie mógł ująć w kosztach uzyskania przychodu, jeżeli usługi świadczone są na rzecz podatnika przez podmioty powiązane. Limit ten wyniesie łącznie w roku podatkowym 3.000.000 PLN plus 5% „EBITDA (vide: EBITDA = przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji i deprecjacji), ustalonej w oparciu o wynik podatkowy. Wydatki, które podlegające limitowaniu dotyczyć będą wynagrodzenia z tytułu usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, a także wszelkiego rodzaju opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z wartości niematerialnych i prawnych.

Zagraniczne spółki kontrolowane (CFC)

Wprowadzone w ustawie o CIT i PIT zmiany powodują zniesienie minimalnej kwoty przychodów (dotychczas 250 000 EUR), które skutkowało brakiem zastosowania przepisów o CFC. Doszło także do obniżenia minimalnego udziału przychodów ze źródeł pasywnych do 33 %, poniżej którego przepisy ustawy o CIT (19% podatek dochodowy) znajdują zastosowanie. W nowych regulacjach wskazano też wyraźnie, iż dla określenia, czy CFC prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą (i w konsekwencji nie jest opodatkowana jako CFC), kluczowe znaczenie ma udział przychodów z rzeczywistej działalności gospodarczej w całości przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej. Doszło też do doprecyzowania w zakresie definicji spółki kontrolowanej- wskazano, że rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi posiada bezpośrednio lub pośrednio udziały w kapitale spółki nieposiadającej siedziby / zarządu na terytorium RP. Podwyższono także limit posiadanych udziałów przez podatnika z 25% do 50%, przy czym ten limit zostanie spełniony, gdy rezydent samodzielnie lub wspólnie z podmiotami powiązanymi przekroczy próg posiadania 50% udziałów w spółce zagranicznej.

Zniesienie limitów dla odpisów z tytułu ulgi na badania i rozwój.

Odpisy te zaliczane do tzw. kosztów kwalifikowanych od 1 stycznia 2018 r. będą mogły być odliczane w 100 % niezależnie od wielkości podatnika. W konsekwencji zarówno mikro, mali jak i średni przedsiębiorcy jak i więksi podatnicy będą mogli odliczać od podstawy opodatkowania całość wydatków przeznaczonych na badania i rozwój.

Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych.

Ustawa o CIT wprowadza podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terytorium RP, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł. Dotyczy to między innymi takich środków trwałych jak centra handlowe, domy towarowe czy budynki biurowe) Miesięczny podatek ustalony w wysokości 0,035% wartości początkowej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego – ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca – wynikającej z prowadzonej ewidencji. Jednakże w przypadku podmiotów powiązanych dla obliczenia wartości początkowej środka trwałego przyjmuje się całkowitą wartość początkową..

Nowe zasady amortyzacji na gruncie ustawy o PIT i CIT.

Zmiany w tym zakresie mają wedle uzasadnienia do projektu ustawy powodować zwiększenie wydatków inwestycyjnych przez mniejszych podatników. W tym zakresie doszło do podwyższenia z 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

Sankcje za wpłatę na rachunek kontrahenta nie zgłoszony do Urzędu Skarbowego.

Resort finansów planuje stworzyć rejestr który obejmie zgłoszone do urzędu skarbowego numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Powyższa inicjatywa będzie miała bardzo doniosłe skutki dla przedsiębiorców, bowiem płatności powyżej 15 tys. zł (ok. 3500 EUR) dokonane na rachunek kontrahenta, który nie został zgłoszony do urzędu, nie będą stanowiła kosztów uzyskania przychodów. Co więcej, podatnik będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za zaległości podatkowe kontrahenta.

Obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do 31 marca 2018 r. są obowiązani złożyć pierwsze oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych wraz z roczną deklaracją CIT-8 oraz uproszczone sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję. Podatnicy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, muszą sporządzać dokumentacje cen transferowych bez wezwania organów. Gwarancję wykonywania tego obowiązku ma stanowić wypełnienie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji składanego wraz z roczną deklaracją CIT-8 – informacje przekazywane obecnie organom kontroli przez podatników świadczą o tym, że ci ostatni faktycznie posiadają wskazaną dokumentację. Zważywszy na obowiązujące zasady reprezentacji podmiotów gospodarczych oraz pozostałe regulacje zawarte w ustawie o CIT, należy uznać, że podpisać oświadczenie powinna osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania podatnika, w szczególności członkowie zarządu. Właśnie osobie składającej podpis pod ww. oświadczeniem grożą sankcje karne skarbowe za niedopełnienie nałożonych ww. ustawą obowiązków.

*Przedstawione zestawienie zawiera jedynie niektóre zmiany poszczególnych aktów prawnych i nie stanowi opinii prawnej. W celu pozyskania szczegółowych informacji lub pomocy prawnej, uprzejmie prosimy o kontakt: