Oprócz nowych wymogów związanych z elektronicznym składaniem sprawozdań finansowych do KRS (obowiązujących od 1 marca 2018 r.) w najbliższych miesiącach dojdzie także do zmian w zakresie składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać od dnia 1 października 2018 r., co oznacza, że to tego czasu podatnicy PIT i CIT składają sprawozdania finansowe do US na dotychczasowych zasadach. 

Wraz z dniem 1 października 2018 r. zgodnie z wprowadzonym art. 20 ust. 1g ustawy o KRS elektroniczne sprawozdania finansowe wraz z pozostałymi dokumentami umieszczone w Repozytorium Dokumentów Finansowych będą automatycznie przesyłane do prowadzonego przez Szefa KAS systemu – Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Co istotne, będą one również udostępniane przez Szefa KAS do Urzędów Skarbowych, Urzędów Celno-Skarbowych, Izb Administracji Skarbowej czy też do Ministerstwa Finansów. Oznacza to, że od 1 października 2018 r. podmioty wpisane do KRS będą składać sprawozdani finansowe wyłącznie w KRS bez obowiązku ich odrębnego składania w Urzędzie Skarbowym. W odniesieniu do pozostałych podatników, prowadzących księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości, od dnia 1 października 2018 r. również dojdzie do zmiany zasad składania sprawozdań finansowych organom podatkowym. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – art.45 ust. 5 i dodany ust. 8a – podatnicy PIT tj. osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe będą przekazywać Szefowi KAS sprawozdania finansowe w terminie złożenia rocznego zeznania w formie elektronicznej, za pomocą struktury logicznej stanowiącej część JPK, w formacie ustalonym przez Ministerstwo Finansów. Z kolei podatnicy CIT, inni niż podlegający wpisowi do KRS, będą zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składać sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z badania w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.