W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym od 1 marca 2019 roku w życie wejdą zmiany dotyczące przepisów znajdujących się w Kodeksie Spółek Handlowych. W poniższym newsletterze przedstawiamy najbardziej istotne zmiany.

Rezygnacja z mandatu jedynego członka zarządu. (art. 202 i 369 KSH)

Znowelizowane oraz doprecyzowane zostały zasady rezygnacji z funkcji członka zarządu w spółce. Zgodnie z nowelizacją przepisów, jeśli jedyny członek zarządu chce złożyć rezygnację wspólnikom spółki (radzie nadzorczej w przypadku S.A.) musi to uczynić jednocześnie zwołując zgromadzenie wspólników (walne zgromadzenie). Oświadczenie o rezygnacji z mandatu stanie się skuteczne dzień po terminie zgromadzenia. W związku ze zmianą, nie będzie możliwe zrezygnowanie z mandatu przez jedynego członka zarządu z dnia na dzień, a dopiero po upływie dwóch tygodni, gdyż tyle wynosi okres jaki musi zostać zachowany pomiędzy zwołaniem zgromadzenia wspólników, a jego odbyciem się. Celem wprowadzanego przepisu jest zapewnienie jak najkrótszego okresu „bezkrólewia” w Spółce.

Pozostałe istotne zmiany w spółkach kapitałowych (z o.o. i S.A.)

- Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zanim dojdzie do jej rejestracji, czyli tzw. Spółki w organizacji (okres pomiędzy zawiązanie spółki przed notariuszem a rejestracją Spółki w KRS) będzie wymagała jednomyślności wszystkich wspólników. Zmiana te nie dotyczy spółek zawiązywanych za pomocą wzorców umowy.

- W sytuacji kiedy uchwała wspólników nie zawiera wskazanego dnia dywidendy, za taki uważać się będzie dzień powzięcia uchwały. Ponadto, jeśli dzień wypłaty dywidendy jest nieokreślony, wypłata ma nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

- Uregulowana została również istotna kwestia zwrotu zaliczki na dywidendę. W przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, zaś spółka zanotowała stratę, bądź osiągnęła zysk w kwocie mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy odpowiednio zwracają zaliczki w:

a) całości jeśli spółka zanotowała straty
b) części odpowiadającej kwocie przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w kwocie mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy 

– Uchwały dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu albo sprawozdania finansowego, podziału zysku lub pokrycia strat, a także udzielenia absolutorium, będą mogły być podjęte poza zgromadzeniem, bez odbywania posiedzenia, w trybie obiegowym tj. na piśmie, dotychczas tryb obiegowy nie był dla takich uchwał dopuszczalny.

- Zgromadzenie wspólników, którego zwołania zażądali wspólnicy będzie mogło zostać odwołane jedynie przez Wspólnika lub wspólników, którzy zażądali zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

- Sposób reprezentacji spółki w likwidacji określony będzie w umowie spółki, uchwale wspólników (walnego zgromadzenia) albo orzeczeniu sądu.  Za wszelkie zobowiązania przypisane w planie podziału spółce przejmującej lub spółce nowo zawiązanej, odpowiedzialność solidarną przez okres trzech lat ponoszą odpowiednio spółka dzielona wraz z pozostałymi spółkami, na które przeniesiony został majątek spółki dzielonej. W konsekwencji wydzielenie nie będzie mogło być już wykorzystywane do restrukturyzacji zadłużenia.

Zmiany w spółkach osobowych. (sp. j. sp. p. sp. k.)

– Zarząd spółek partnerskich musi się składać z co najmniej jednego partnera, natomiast w skład zarządu, oprócz partnerów, mogą również wchodzić osoby trzecie. Dotychczasowa regulacja przewidywała, iż możliwość powierzenia zarządu Spółki partnerskiej przez profesjonalnych menedżerów spoza grona partnerów.

- Wypowiedzenie umowy spółki bądź wystąpienie ze spółki przez komplementariusza będzie dopuszczalne każdorazowo, niezależnie od tego, czy umowa (statut) spółki milczy na ten temat. Obecnie takie działanie ze strony komplementariusza musi wynikać ze statutu spółki.