OBSŁUGA SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KRS Kancelaria świadczy usługi doradcze związane z bieżącą działalnością spółek osobowych i kapitałowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej spółek zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Prowadzimy bieżące doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa spółek, prawa umów, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa cywilnego, wprowadzając w życie rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów z uwzględnieniem dynamiki zmian w sferze gospodarczej.

 

zakladanie spolek lodz

Obsługa spółek prowadzona przez KRS Kancelarię w szczególności obejmuje:

Obsługę korporacyjną:

• sporządzanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. zmian statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;

• przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów typu joint venture; opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z członkami zarządu spółek (tzw. kontraktów menedżerskich) oraz negocjowanie tych umów w imieniu klientów;

• obsługę prawną organów statutowych spółek: zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy i walnych zgromadzeń, w tym przygotowywanie projektów protokołów i uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych m.in. uchwał w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy, udzielenia absolutorium, czy też uchwał w sprawach podziału zysku spółki. Na czas zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy spółki zapewnimy obsługę notariusza;

• doradztwo przy rozwiązywaniu i likwidacji spółek oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji;
przeprowadzanie kompleksowych analiz prawnych (typu due diligence) spółek i ich przedsiębiorstw oraz sporządzanie raportów z wyników tych badań,

• prowadzenie postępowań rejestrowych przed Krajowym Rejestrem Sądowym;

• doradztwo w zakresie przekształcania spółek w szczególności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w spółki akcyjne oraz spółek osobowych w spółki kapitałowe;

• doradztwo w zakresie łączenia, sprzedaży, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych, przeprowadzanie audytów prawnych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji;
doradztwo w zakresie obrotu udziałami i akcjami.

• opracowanie koncepcji i restrukturyzacji spółek, z uwzględnieniem aspektów podatkowych, pracowniczych i regulacyjnych, a także jej implementacja;

• doradztwo w postępowaniach upadłościowych przewidujących likwidację majątku upadłego, jak również w postępowaniach z możliwością zawarcia układu z wierzycielami;

• pomoc przy wdrażaniu programów naprawczych;

• sporządzanie opinii prawnych z zakresu działalności spółek;

• doradztwo w zakresie ochrony praw i interesów spółek i ich wspólników/akcjonariuszy, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między wspólnikami/akcjonariuszami, w tym w drodze mediacji przedsądowej, oraz reprezentacja Klientów w sporach sądowych pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami albo między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką;

• doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń;

•  doradztwo prawne oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie;

• opracowywanie i wdrażanie systemu nadzoru korporacyjnego zapewniającego równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie firmy;

• doradztwo w zakresie wyboru najlepszej i najskuteczniejszej formy zabezpieczenia, z uwzględnieniem struktury i celu transakcji, w tym przygotowanie projektów, negocjacje oraz weryfikację dokumentów zabezpieczeń (m.in. zastawy, hipoteki, przelewy praw na zabezpieczenie, przewłaszczenia, poręczenia, gwarancje, umowy podporządkowania płatności, rachunki zastrzeżone);

zakladanie spolek lodz

Obsługę umów:

• przygotowanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych oraz ogólnych warunków sprzedaży i świadczenia usług, a także reprezentacja klientów w trakcie negocjacji postanowień umów, zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym;

• doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umów handlowych;

• przygotowywanie i negocjowanie projektów umów inwestycyjnych: umów o roboty budowlane, umów o prace projektowe, umów z Inżynierem Kontraktu, umów koncesyjnych i umów o dostawę;

• przygotowywanie i negocjowanie projektów umów cywilnoprawnych, w tym agencyjnych, umów licencyjnych, dotyczących znaków towarowych i prawa wynalazczego, umów o wykorzystanie wizerunku, jak również tzw. umów nienazwanych;

• nadzorowanie prawidłowości wykonania umów;

• doradztwo w zakresie prawa cywilnego, w tym pomoc w zakresie obsługi reklamacji;

• uczestnictwo w negocjacjach prowadzonych przez klientów z bankami, partnerami biznesowymi oraz innymi podmiotami;


Obsługę z zakresu prawa pracy:

• przygotowywanie i negocjowanie umów o pracę czy umów zlecenia;

• doradztwo przy zatrudnianiu pracowników;

• bieżąca obsługa spraw pracowniczych;

• przygotowywanie regulaminów pracy, wynagrodzeń i innych przepisów wewnętrznych;

• obsługa zatrudniania cudzoziemców;

zakladanie spolek lodz


Windykację należności:

• sporządzanie wezwań do zapłaty, pozwów, wniosków o zabezpieczenie majątku dłużnika;

• prowadzenie postepowań polubownych i sądowych;

• prowadzenie postępowań egzekucyjnych, związanych z windykacją należności w Polsce i za granicą, współpraca z komornikami;


Obsługę podatkową:

• doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem podatkowym w firmie w tym przygotowanie stosownych struktur, regulaminów i instrukcji, zapytań o wiążące interpretacje podatkowe;

• sporządzanie opinii podatkowych i analiz podatkowych;

• doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej transakcji handlowych;

• analizę podatkowych aspektów działań transakcji fuzji i przejęć w tym obejmujących restrukturyzację (podziały, połączenia, wnoszenia aportów,) prowadzonych przez klientów oraz ich optymalizację podatkową;

• pomoc i doradztwo w relacjach z organami podatkowymi, w tym w trakcie przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli podatkowych oraz kontroli skarbowych oraz postępowań podatkowych;

• wnoszenie skarg i reprezentację klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;

• występowanie z wnioskami o wydanie interpretacji klasyfikacji statystycznych do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;

• opracowanie efektywnych podatkowo struktur inwestycyjnych z wykorzystaniem międzynarodowych reżimów podatkowych;

• przygotowanie dokumentacji podatkowej, w tym dokumentacji cen transferowych;


Rozwiązywanie sporów:

• reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także przed sądami administracyjnymi;

• prowadzenie spraw przed regionalnymi izbami obrachunkowymi;

• reprezentowanie przed organami prowadzącymi postępowania dyscyplinarne;

• prowadzenie postępowań przed organami administracji, w tym pomoc podczas przeprowadzanych kontroli przez Krajową Administrację Skarbową, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwową Inspekcję Pracy;

• pomoc w rozwiązywaniu sporów na drodze pozasądowej, prowadzenie mediacji i udział w postępowaniach arbitrażowych;

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

NOWE TECHNOLOGIE
PRAWO IT / NFT

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ULGA
B+R

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OCHRONA ZNAKU
TOWAROWEGO

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA PRAWNA
TWÓRCÓW INTERNETOWYCH

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA