PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. istnieje możliwość założenia nowej Spółki prawa handlowego. Rozszerzeniu uległ bowiem katalog spółek kapitałowych, o trzeci typ spółki kapitałowej tj. prostą spółkę akcyjną.

Prosta spółka akcyjna to nowoczesna forma przeznaczona dla innowacyjnych przedsięwzięć, w tym w szczególności startupów i spółek high-tech, łącząca cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług) ze spółką kapitałową (możliwość pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji). Prosta spółka akcyjna nie posiada ograniczeń w zakresie przedmiotu działalności, jest zatem przeznaczona dla inwestorów działających w każdej branży.

Czym wyróżnia się prosta spółka akcyjna (PSA) ?

  • kapitał akcyjny pozbawiony jest cechy stałości charakterystycznej dla kapitału zakładowego spółek z o.o. i akcyjnej; wysokość kapitału akcyjnego nie będzie wskazywana w umowie spółki, a jego zmiana nie następuje w sformalizowanym trybie podwyższenia bądź obniżenia, stanowiącym zmianę umowy spółki; przy zakładaniu spółki wymagany jest kapitał na poziomie 1 zł;
  • elastyczne podejście do organów spółki, w tym możliwość wyboru pomiędzy tzw. systemem monistycznym (istnieje jeden organ wyposażony w kompetencje zarządcze i nadzorcze – rada dyrektorów) a dualistycznym (istnieją dwa organy, dlatego następuje rozdzielenie sfer zarządzania i nadzoru pomiędzy zarząd i radę nadzorczą) oraz szeroki zakres swobody stron umowy spółki w określeniu struktury i zasad funkcjonowania organów.
  • możliwość zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, tj. przez Internet 
  • możliwość przyznania akcji spółki za wkład niepieniężny, nieprzeznaczony na kapitał akcyjny, np. w postaci świadczenia pracy lub usług;
  • rejestrowanie akcji spółki w rejestrze akcjonariuszy, który może mieć wyłącznie postać elektroniczną, prowadzonym przez odpowiednio wykwalifikowane podmioty, m.in.: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., domy maklerskie i banki prowadzące działalność maklerską; rejestr akcjonariuszy jest jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza;
  • uproszczenie procedur m.in. przy podejmowaniu uchwał organów spółki i umożliwienie ich podejmowania na piśmie lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zdalnie), w postaci wideo- lub telekonferencji, pozwalających na udział w ich podejmowaniu także osobom nieobecnym fizycznie w miejscu posiedzenia;
Kontrola skarbowa lodz - skorzystaj z naszej oferty!
  • znaczne uproszczenie reguł dotyczących likwidacji spółki, m.in. poprzez wprowadzenie wymogu wyłącznie jednego ogłoszenia o otwarciu likwidacji, trzymiesięcznego terminu na zgłaszanie roszczeń przez wierzycieli oraz brak ustawowego okresu karencji warunkującego możliwość podziału majątku pomiędzy akcjonariuszy, a także nową możliwość, nie występującą w stosunku do pozostałych spółek kapitałowych, wykreślenia prostej spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców bez prowadzenia likwidacji w sytuacji, w której uchwała walnego zgromadzenia podjęta kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy 50% quorum przewiduje przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusz przejmujący) z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy
  • w stosunku do prostej spółki akcyjnej przyjęto zasadę dematerializacji akcji (braku postaci dokumentu).
  • niepubliczny charakter, co oznacza, że akcje tej spółki nie powinny być wprowadzane ani dopuszczane do zorganizowanego obrotu zorganizowanego, co dotyczy zarówno obrotu na rynku regulowanym, jak i alternatywnych systemów obrotu (ASO). Prosta spółka akcyjna jest bowiem narzędziem prawnym przeznaczonym dla przedsiębiorców zainteresowanym pozyskaniem kapitału w obrocie niepublicznym (venture capital).

Podsumowując prosta Spółka akcyjna jest atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej z uwagi na znaczne ograniczenie formalizmu i kosztów zawiązania tej spółki względem Spółki Akcyjnej. 

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

NOWE TECHNOLOGIE
PRAWO IT / NFT

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

ULGA
B+R

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OCHRONA ZNAKU
TOWAROWEGO

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA PRAWNA
TWÓRCÓW INTERNETOWYCH

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PODATKI W FIRMIE

Od trzech lat plasujemy się na 1 miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm średniej wielkości w Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA