Podatnicy CIT zobowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej za rok 2017 są jednocześnie zobligowani do składania urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu tej dokumentacji. Z rozporządzenia Ministra Finansów wynika, iż termin na wykonanie tych obowiązków upływa z końcem września 2018 roku. Uchybienie obowiązującym termin wiąże się z odpowiedzialnością osobistą osób zajmujących się sprawami finansowymi spółki. Dotyczy to w pierwszej kolejności członków zarządu odpowiedzialnych za sprawy finansowe, ale także dyrektor finansowych, menedżerów ds. podatkowych lub głównych księgowych. Zważywszy, iż dokumentacja podatkowa jest sporządzana w oparciu o art. 9a Ustawy CIT, uznawana jest ona za informację podatkową. W związku z tym jej niezłożenie w terminie właściwemu organowi albo też złożenie w treści nieprawdziwej podlega karze grzywny na podstawie art. 80 § 1 lub 3 Kodeksu karnego skarbowego (wynoszącej maksymalnie 6 400.000 złotych). W przypadku kontroli podatkowej dokumentacja cen transferowych może zostać uznana za księgę. Zatem brak takiej dokumentacji lub jej nieprzedłożenie w ciągu 7 dniu od żądania organu podatkowego zostać uznane za utrudnianie kontroli podatkowej sankcjonowane również karą grzywny. Oprócz tego brak dokumentacji cen transferowych lub ich wadliwe sporządzenie wiąże się z możliwością zastosowania wobec spółki sankcyjnej stawki podatku CIT. W przypadku doszacowania dochodu spółki, gdy jednocześnie nie przedłoży ona organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej, różnica pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ zostanie opodatkowana na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy CIT stawką w wysokości 50%, a nie stawką podstawową 19%. W przypadku, gdy wartość sankcyjnego podatku przekroczy kwotę 200.000 złotych członek zarządu może ponieść odpowiedzialność wobec spółki także na podstawie przepisów Kodeksu karnego. W myśl art. 296 § 1 karze pozbawienia wolności podlega m.in. ten, kto będąc obowiązany do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą danego podmiotu przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza mu znaczną szkodę majątkową Istotne jest zatem, aby członkowie zarządu jako osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw spółki wypełniali obowiązki w zakresie cen transferowych, minimalizując w ten sposób ryzyko ponoszenia osobistej odpowiedzialności.