Szanowni Państwo,
w dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Wprowadzona regulacja ma na celu zapewnienie przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi warunków do zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci. Ponadto ustawa zapewnia wzmocnioną ochronę praw osób trzecich, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa,  w tym przede wszystkim pracowników, kontrahentów i innych podmiotów współpracujących z przedsiębiorcom. Z danych statystycznych wynika, iż z powyższej regulacji skorzystało 12,5 tysiąca przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o ustanowienie zarządcy sukcesyjnego.


Zmiany w zakresie prawa podatkowego, które wprowadziła ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej:


Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik.

Przedsiębiorstwo w spadku uzyskało podmiotowość prawnopodatkową, jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, w zakresie podatków związanych z działalnością tego przedsiębiorstwa. Konstrukcja ta ma na celu zachowanie spójności i ograniczenia komplikacji dla uczestników obrotu. Przyjęto w związku z tym zasadę, że przedsiębiorstwo w spadku zostało podatnikiem podatku od towarów i usług, podatku dochodowego, podatku tonażowego, podatku okrętowego oraz podatku od gier hazardowych.


Kontynuacja korzystania z numeru NIP.

NIP przedsiębiorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku i wygasa wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony – wraz z upływem terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego. W przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie zostanie ustanowiony, przedsiębiorstwo w spadku może do dnia upływu terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego podawać NIP przedsiębiorcy, jeżeli małżonek zmarłego przedsiębiorcy, spadkobiercy lub zapisobiercy windykacyjni, kontynuują prowadzenie przedsiębiorstwa pod firmą przedsiębiorcy i w terminie dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy dokona zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia tego przedsiębiorstwa. Jeżeli nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego i nie dokonano takiego zgłoszenia, podawanie NIP lub firmy przedsiębiorcy nie wywoła skutków podatkowych dla przedsiębiorstwa w spadku.

Zarządca sukcesyjny będzie miał obowiązek aktualizowania danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez dokonanie zgłoszenia aktualizującego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.  W okresie od dnia śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, a także w okresie od dnia, w którym zarządca sukcesyjny przestał pełnić funkcję do dnia powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, obowiązek aktualizowania danych za przedsiębiorstwo w spadku będą natomiast obowiązane wykonywać małżonek zmarłego przedsiębiorcy, spadkobiercy oraz zapisobiercy windykacyjni.


Podatek dochodowy od przedsiębiorstwa w spadku.

Działalność przedsiębiorstwa w spadku została uznana za pozarolniczą działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo w spadku będące jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej, będzie podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych, przede wszystkim w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. W sytuacji nie ustanowienia zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwo w spadku będzie również uznawane za podatnika, w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, ale jedynie wówczas, gdy osoba uprawniona do dokonania tych czynności dokona zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Podatek dochodowy przedsiębiorstwa w spadku jest obliczany na takich samych zasadach jakie obowiązują w przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Zakres obowiązku podatkowego dla przedsiębiorstwa w spadku został określony na takich samych zasadach jakie obowiązywały dla zmarłego przedsiębiorcy na dzień otwarcia spadku tj. jeżeli zmarły przedsiębiorca podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu to przedsiębiorstwo w spadku również będzie podlegało nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Dochody przedsiębiorstwa w spadku będą opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub jednolitej 19% stawki podatku albo z zastosowaniem jednej ze zryczałtowanych form opodatkowania, czyli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Opodatkowanie według jednolitej 19% stawki podatku oraz w formach zryczałtowanych wymagać będzie złożenia do właściwego urzędu skarbowego oświadczenia (wniosku)
o zastosowanie jednej z tych form opodatkowania. Przy czym do limitu, który warunkuje możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem przychodów ewidencjonowanych, brane będą pod uwagę również przychody osiągnięte przez zmarłego przedsiębiorcę.

Rok podatkowy w którym zmarł przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w spadku do końca tego roku będzie kontynuowało sposób opodatkowania według formy wybranej przez zmarłego przedsiębiorcę. Jeżeli przed końcem roku utraci prawo do określonej formy do końca roku będzie opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

W przypadku opodatkowania w formie karty podatkowej, przedsiębiorstwo w spadku opłacać będzie podatek w wysokości wynikającej z decyzji ustalającej wysokość karty podatkowej wydanej na dany rok podatkowy wobec zmarłego przedsiębiorcy.


Podatek VAT.

Przedsiębiorstwo w spadku zyskało na gruncie ustawy o VAT status podatnika VAT. Jest nim w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarządca sukcesyjny nie został powołany i osoba uprawniona do dokonywania czynności zachowawczych dokonała zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo w spadku będzie uznane za podatnika VAT również w sytuacji nieustanowienia zarządu sukcesyjnego, osoby uprawnione wyrażą wole kontynuowania  prowadzenia przedsiębiorstwa przez dokonanie zgłoszenia. W tej sytuacji przedsiębiorstwo w spadku będzie podatnikiem od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego albo do dnia dokonanego wcześniej zgłoszenia zaprzestania prowadzenia przedsiębiorstwa przez osobę, która dokonała zgłoszenia. Organem właściwym dla przedsiębiorstwa w spadku będzie organ właściwy dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci. W związku z powyższym zarządca sukcesyjny prowadząc przedsiębiorstwo w spadku (w imieniu własnym ale na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku), zgodnie z przyjętą na gruncie ustawy o VAT, zasadą pełnej kontynuacji, będzie uprawniony i zobowiązany m.in. do złożenia deklaracji lub korekt deklaracji za zmarłego podatnika.

W przypadku kiedy zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, nie dojdzie do wykreślenia zmarłego podatnika z rejestru, jeżeli przedsiębiorca wywiąże się z obowiązku poinformowania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o powołaniu zarządcy sukcesyjnego i dokonaniu stosownego wpisu do CEiDG. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek poinformowania o tych okolicznościach oraz o zmianach w ich zakresie w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. Jeżeli natomiast zarząd sukcesyjny nie zostanie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, podatnik zostanie wykreślony z rejestru z urzędu z chwilą śmierci. Do wykreślenia podatnika z rejestru dojdzie również w przypadku, gdy zarządca sukcesyjny przestanie pełnić swoją funkcję.

Możliwe będzie również przywrócenie zarejestrowania zmarłego podatnika ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem wykreślenia, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego.

W okresie od dnia otwarcia spadku do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, a także w okresie od dnia, w którym zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję, do dnia powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego obowiązek aktualizowania danych za przedsiębiorstwo w spadku zobowiązane są zaś wykonywać osoby do tego uprawnione.

Do trwałego wykreślenia podatnika VAT z rejestru dojdzie na skutek wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, a jeżeli dokonano zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, w przypadku wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego albo zaprzestania przez osobę, która dokonała tego zgłoszenia, prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku pod firmą zmarłego przedsiębiorcy.

Ustawa o VAT przewiduje w związku z tym obowiązki informacyjne w zakresie okoliczności istotnych dla wykreślenia z rejestru podatnika VAT. Osoba, która dokonała zgłoszenia o kontynuowaniu prowadzenia przedsiębiorstwa, a w przypadku jej śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby uprawnione, będą zobowiązane do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu przez tę osobę prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku pod firmą zmarłego przedsiębiorcy oraz o wygaśnięciu uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych zdarzeń. Zarządca sukcesyjny, a w przypadku gdy zarządca sukcesyjny przestał pełnić swą funkcję przed wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego – osoby uprawnione, będą zaś zobowiązane do poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o tym, że zarządca sukcesyjny przestał pełnić swą funkcję, albo o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia tych zdarzeń.


Akcyza.

Po śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie podatku akcyzowego, w okresie przejściowym, działalność w zakresie podatku akcyzowego może być kontynuowana przez przedsiębiorstwo w spadku, a docelowo, przez jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy.

W ustawie przyjęto dwutorowość w zakresie proponowanych rozwiązań:

  • w przypadku działalności gospodarczej objętej systemem zezwoleń akcyzowych, wpisem do rejestru pośredniczącego podmiotu tytoniowego, a także działalności prowadzonej na podstawie decyzji w przedmiocie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego oraz zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego przewiduje się możliwość kontynuowania tej działalności przez podatnika – przedsiębiorstwo w spadku, a docelowo przez jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy po spełnieniu ściśle określonych warunków, ale wyłącznie w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci przedsiębiorcy. W praktyce oznaczać to będzie konieczność powołania zarządcy sukcesyjnego przez przedsiębiorcę za życia;
  • w przypadku pozostałych rodzajów działalności gospodarczej w obszarze podatku akcyzowego, w celu kontynuowania takiej działalności po śmierci przedsiębiorcy (osoby fizycznej) dopuszczono możliwość powołania zarządcy sukcesyjnego przez uprawnione do tego osoby zarówno za życia przedsiębiorcy, jaki i po jego śmierci.
  1. Pozostałe podatki od działalności przedsiębiorstwa w spadku i opłata skarbowa.

W ustawie przyjęto, że w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego, przedsiębiorstwo w spadku będzie także w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej – podatnikiem podatku od gier.

Mogą wystąpić przypadki występowania przez zarządcę sukcesyjnego do organów administracji publicznej o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia albo złożenia dokumentu pełnomocnictwa. W celu uniknięcia wątpliwości, kto jest podmiotem zobowiązanym do zapłaty opłaty skarbowej, przyjmuje się zatem, że przedsiębiorstwo w spadku jest także jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej.


Podatek od spadków i darowizn.

W ustawie o podatku od spadków i darowizn dodano możliwość nabywania przez spadkobierców bez obciążeń podatkowych jednoosobowych przedsiębiorstw i ma na celu stworzenie zachęty do przejmowania i prowadzenia tych przedsiębiorstw.

Wprowadzono zwolnienie od podatku nabycia w drodze dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego własności przedsiębiorstw po śmierci ich dotychczasowych właścicieli lub udziału w takim przedsiębiorstwie.

Powyższe zwolnienie jest uzależnione od spełnienia następujących przesłanek:

  • zgłoszenia jego nabycia naczelnikowi urzędu skarbowego,
  • prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

Powyższe przesłanki powinny być spełnione łącznie.

Obowiązek zgłaszania organowi podatkowemu przedsiębiorstwa nabytego tytułem spadku przez nabywców ma na celu uzyskanie pewności prawnopodatkowej odnośnie nabytego majątku.

Ustawa przewiduje również wprost, że warunek prowadzenia nabytego przedsiębiorstwa przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia uważa się za zachowany także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo zostało w całości wniesione jako wkład do spółki, a objęte w zamian udziały lub akcje nie zostaną zbyte przed upływem 5 lat od dnia nabycia przedsiębiorstwa lub udziału w nim.


Ordynacja podatkowa. 

Prawa i obowiązki podatnika oraz płatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku, w przypadku gdy na mocy ustaw podatkowych podlega obowiązkowi podatkowemu, w okresie od ustanowienia do wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego wykonuje zarządca sukcesyjny. Natomiast w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, a także w okresie od dnia, w którym zarządca sukcesyjny przestał pełnić tę funkcję, do dnia powołania kolejnego zarządcy sukcesyjnego albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego prawa i obowiązki podatnika i płatnika za przedsiębiorstwo  w spadku wykonują osoby uprawnione.

Na gruncie ustawy Ordynacja podatkowa przyjęto, że przedsiębiorstwo w spadku będzie wstępowało w majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy i odpowiadało całym swoim majątkiem za podatki wynikające z zobowiązań podatkowych. Majątkowe i niemajątkowe prawa podatkowe i obowiązki spadkodawcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą będą wykonywane przez zarządcę sukcesyjnego. Dotyczy to m.in. praw wynikających z decyzji o rozłożeniu na raty albo o odroczeniu terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej.

Przedsiębiorstwo w spadku przejmuje również skutki zastosowania się do interpretacji podatkowych wydanych przed śmiercią przedsiębiorcy na jego wniosek.

Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku będzie obciążała spadkobierców przedsiębiorcy albo zapisobiercę windykacyjnego, jeżeli kontynuuje on prowadzenie przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność tę ponosi także małżonek podatnika, jeżeli przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku. Wobec tych osób będzie wydawana odrębna decyzja. W tym zakresie odpowiedzialność będzie ciążyła również na osobach, które uczestniczyły w powołaniu zarządcy sukcesyjnego, a następnie odrzuciły spadek albo okazało się, że nie są spadkobiercami. Przy czym osoby, które odrzuciły spadek, nie odpowiadają za zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa w spadku powstałe po dniu, w którym ten spadek odrzuciły, a osoby, które nie są spadkobiercami – za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku powstałe po dniu, w którym stwierdzono nabycie spadku. W celu zapewnienia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa w spadku w związku z ustanowieniem zarządu sukcesyjnego, jest zasadne objęcie odpowiedzialnością za te zobowiązania zarządcy sukcesyjnego.

Zarządca sukcesyjny będzie odpowiadał solidarnie ze spadkobiercami albo zapisobiercą windykacyjnym lub małżonkiem posiadającym udział w przedsiębiorstwie w spadku całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe związane z działalnością przedsiębiorstwa w spadku. Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego ma jednak charakter subsydiarny, co oznacza, że egzekucja z majątku zarządcy sukcesyjnego może być prowadzona dopiero w przypadku, gdy egzekucja z majątku podatnika (przedsiębiorstwa w spadku) oraz spadkobierców/zapisobiercy windykacyjnego lub małżonka okaże się bezskuteczna.

W związku z tym, że istnieje możliwość zmiany osoby zarządcy sukcesyjnego, odpowiedzialność zarządcy obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez niego tej funkcji. Za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego, odpowiada osoba pełniąca funkcję zarządcy sukcesyjnego w momencie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego została ukształtowana podobnie do odpowiedzialności członków zarządu spółki.

W okresach, w których nie ma powołanego zarządcy sukcesyjnego, w szczególności w okresie od śmierci przedsiębiorcy do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, analogiczną do zarządcy sukcesyjnego, subsydiarną odpowiedzialność ponosi faktyczny zarządca, czyli osoba, która faktycznie zarządza przedsiębiorstwem w spadku lub faktycznie zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi przedsiębiorstwa w spadku, która jednocześnie dokonała czynności skutkującej powstaniem zobowiązania podatkowego.

Zmiany w Ordynacji podatkowej umożliwiają także udział zarządcy sukcesyjnego w postępowaniach podatkowych. Jeżeli postępowanie dotyczy spraw objętych zarządem sukcesyjnym, organ podatkowy podejmuje zawieszone z powodu śmierci strony postępowanie z urzędu, od dnia zgłoszenia się lub ustalenia zarządcy sukcesyjnego. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego będzie natomiast stanowiło podstawę do zawieszenia postępowania. Będzie ono podejmowane po zgłoszeniu się lub ustaleniu spadkobierców zmarłego. Jeżeli natomiast w ciągu roku od dnia wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania nie zgłoszą się lub nie zostaną ustaleni spadkobiercy zmarłej strony albo postępowanie nie zostanie podjęte z udziałem zarządcy sukcesyjnego, organ podatkowy może zwrócić się do sądu o ustanowienie kuratora spadku, chyba że kurator taki już wcześniej został ustanowiony.


Rachunkowość.

Zmiany w ustawie o rachunkowości mają na celu kontynuację rozwiązań przyjętych dla jednostek przed dniem otwarcia spadku.

Przedsiębiorstwo w spadku będzie zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych również w następnym roku obrotowym, jeżeli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy tj. zarówno w okresie poprzedzającym dzień otwarcia spadku, jak i w okresie po dniu otwarcia spadku wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Ponadto prowadzenie ksiąg rachunkowych przez przedsiębiorstwo w spadku w następnym roku obrotowym, będzie możliwe jeżeli przychody będą niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Do ustawy o rachunkowości została wprowadza możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych w przypadku kontynuowania działalności gospodarczej prowadzonej
z wykorzystaniem przedsiębiorstwa przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną po jego śmierci, tj. niezamykania na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku i nieotwierania ich na dzień otwarcia spadku. Jednocześnie w ramach kontynuowania działalności
w tym szczególnym przypadku ustanowienie zarządu sukcesyjnego nie będzie powodować obowiązku zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych. W takim przypadku nie będzie występował również ustawowy obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdania finansowego jednostki.

Wprowadzono natomiast obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień,
w którym zarządca sukcesyjny przestał pełnić swą funkcję, albo na dzień wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego. Nie ma zaś ustawowego obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień ustanowienia zarządu sukcesyjnego w przedsiębiorstwie
w spadku. Dodatkowo sprawozdania finansowe w czasie trwania zarządu sukcesyjnego nie będą zatwierdzane na wzór sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa w upadłości. Ponadto w definicji kierownika jednostki został uwzględniony zarząd sukcesyjny, spadkobiercy oraz małżonek zmarłego przedsiębiorcy.

Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej oraz innych ustaw. Znowelizowane przepisy mają na celu ułatwienie przejścia decyzji administracyjnych (koncesji, zezwoleń, licencji i innych decyzji związanych z przedsiębiorstwem) przy sprzedaży lub darowiźnie jeszcze za życia jej właściciela. Nowym rozwiązaniem wprowadzonym ustawą będzie instytucja tymczasowego przedstawiciela do zarządzania udziałem w przedsiębiorstwie wchodzącym w skład spadku. Zmiany jakie wprowadzono ww. ustawą w zakresie prawa podatkowego będą miały charakter porządkujący i dostosowujący do zmian jakimi będą objęte inne ustawy.  Proponowane zmiany będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

*Przedstawione informacje nie stanowi opinii prawnej. W celu pozyskania szczegółowych informacji lub pomocy prawnej, uprzejmie prosimy o kontakt: