Ulga na działalność badawczo-rozwojową IP BOX

IP BOX Łódź / Ulga B+R

IP (Intellectual property) Box

IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej. Powyższe rozwiązanie ma w szczególności na celu zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. Ponadto, ma zachęcać przedsiębiorców do szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z ulgi IP Box jest prowadzenie przez dany podmiot działalności badawczo-rozwojowej, która będzie skutkować wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Dochód osiągnięty z takich praw może podlegać opodatkowaniu obniżoną, 5% stawką CIT w ramach IP Box.

W myśl przepisów ustawy o PIT oraz ustawy o CIT kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 • patent,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 213),
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

Ulga IP Box – kto jest podmiotem uprawnionym?

Z preferencyjnego podatku dochodowego w wysokości 5% (dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej) mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność badawczo-rozwojową opodatkowani podatkiem PIT lub CIT. Mowa w tym miejscu o podatnikach –

objętych podatkiem PIT, tj. 

 • jednoosobowe działalności gospodarcze,
 • wspólnicy spółki cywilnej,
 • wspólnicy spółki jawnej,
 • wspólnicy spółki partnerskiej,
 • wspólnicy spółki komandytowej,
 • przedsiębiorstwa w spadku;

objętych podatkiem CIT:

 • osoby prawne,
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem przedsiębiorstw w spadku i spółek niemających
 • osobowości prawnej (z pewnymi wyjątkami),
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd na terytorium RP,
 • podatkowe grupy kapitałowe,
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli prawo tego państwa traktuje je
 • jako osoby prawne i podlegają one opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Co istotne – z preferencyjnej 5% stawki podatku w ramach ulgi IP BOX podatnik może skorzystać w odniesieniu do dochodu osiągniętego za granicą, o ile dochody te mogą być dochodami z kwalifikowanych IP w rozumieniu przepisów o IP Box oraz podlegają faktycznemu opodatkowaniu w Polsce.

Preferencja IP Box to rozwiązanie, z którego podatnik może skorzystać dopiero po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. W trakcie roku podatkowego podatnicy płacą zaliczki na podatek według stawki ogólnej (9% lub 19 % – podatnicy CIT, 17%/32% -skala podatkowa albo 19% – podatnicy PIT ).

Podatnik, który spełnia warunki określone w przepisach o IP Box, deklaruje w zeznaniu rocznym  wysokość dochodu z kwalifikowanego IP, o którym wyżej mowa – wyodrębnionego z ogólnego dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.  Następnie do kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego IP podatnik stosuje 5% stawkę podatku zamiast stawki ogólnej.

Należy pamiętać, że podstawą do przyznania ulgi IP Box jest spełnienie wymaganych ustawowo warunków, natomiast potwierdzeniem słuszności zastosowania rzeczonej ulgi jest m.in. uzyskanie pozytywnej opinii organów skarbowych w interpretacji indywidualnej.

KRS Kancelaria - Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Kancelaria KRS realizuje pomoc w zakresie uzyskania ulgi IP BOX poprzez:

 • analizę prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem ustawowych wymagań dających prawo do skorzystania z ulgi IP BOX;
 • przegląd oraz dostosowanie istniejącej dokumentacji wewnętrznej tj. umowy z pracownikami, regulaminy czy ewidencja czasu pracy do wymogów ulgi IP BOX;
 • podsumowanie dochodów z praw własności intelektualnej, mowa w tym miejscu m.in.
  – o opłatach oraz należnościach wynikających z umów licencyjnych, czy chociażby
  – o odszkodowaniach z tytułu naruszeń praw własności intelektualnej;
 • zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi IP BOX poprzez wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej;
 • wyodrębnienie projektów kwalifikujących się, jako prace rozwojowe i/lub badawcze;
 • reprezentacja w przypadku ewentualnej kontroli organów skarbowych lub czynności sprawdzających związanych z weryfikacją prawa do skorzystania z ulgi IP BOX;
 • wyjaśnienie wszelkich wątpliwości, jakie mogą wystąpić przy skorzystaniu z ulgi IP BOX.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć, jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. W praktyce, każde przedsiębiorstwo, które udoskonala swoje technologie (w tym technologie produkcji), produkty, usługi lub tworzy nowe od podstaw może spełniać przesłanki prowadzenia działań B+R kwalifikujących się do ulgi.

Kto ma prawo skorzystać z ulgi?

Istotne jest, że z ulgi B+R mogą skorzystać różni przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości prowadzonej przez siebie firmy oraz jej branży. Warunkiem uzyskania ulgi jest prowadzenie działalności nastawionej na rozwój. Niekoniecznie trzeba prowadzić badania naukowe, współpracować z ośrodkami naukowymi czy mieć status ośrodka badawczo-rozwojowego. Wystarczą działania rozwojowe, które niekoniecznie muszą być zakończone sukcesem. Wynik prac i badań nie jest decydujący. Ciekawostką, choć praktyczną, jest fakt, że koszty projektów rozpoczętych wcześniej także można odliczyć.

Uprawnieni do ulgi są przede wszystkim ci, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową na obszarze Polski. Ich działalność powinna być związana z prowadzeniem badań naukowych, prac rozwojowych, nie jednorazowych, lecz systematycznie prowadzonych. Celem takiego działania powinno być odkrywanie nowych technologii, poszerzanie wiedzy i znajdowanie nowych zastosowań dla różnych dziedzin i wynalazków, technologii produkcji. Widać wyraźnie, że rozwój przedsiębiorstwa jest korzystny, skoro przynosi nie tylko zyski, ale i ulgi w urzędzie skarbowym.

Mechanizm ulgi B+R

Podatnicy korzystający z ulgi B+R koszty, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, a związane były z działalnością badawczo-rozwojową, czyli koszty kwalifikowane, odliczają od podstawy opodatkowania. Wysokość limitu odliczenia uzależniona jest od rodzaju przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów kwalifikowanych i wynosi:

 • 100% – dla każdego przedsiębiorcy niebędącego Centrum Badawczo-Rozwojowym;
 • 150% – Centrum Badawczo-Rozwojowe (lecz 100% kosztów kwalifikowanych z tytułu uzyskania i utrzymania patentu).

Centrum Badawczo-Rozwojowe jest jednostką naukową, niebędącą instytutem badawczym, prowadzącym badania. Przedsiębiorstwa, które uzyskały od ministra właściwego ds. gospodarki status CBR, są wsparciem technicznym oraz naukowym dla konkretnych branż i specjalizacji jak np. farmacja, medycyna, energetyka, produkcja maszyn górniczych czy sektor informatyczno-inżynierski. Wspólnym mianownikiem tych przedsiębiorstw jest działalność badawczo-rozwojowa.

KRS Kancelaria - Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Jakie są koszty kwalifikowane?

Odliczeniu w ramach ulgi badawczo-rozwojowej podlegają wspomniane już koszty kwalifikowane. Brzmi to tajemniczo, jednak kryją się pod nimi wydatki ponoszone w ramach działalności właśnie na cele rozwoju badań. Wśród nich można znaleźć następujące wydatki:

 • wynagrodzenie za pracę nakładczą,
 • wynagrodzenie w związku z realizowanymi umowami o pracę, dla pracowników pracujących nad rozwojem i badaniami,
 • składki ZUS związane z wynagrodzeniami za pracę, przynajmniej w tej części, którą pracodawca jest zobowiązany finansować,
 • wydatki powiązane z nabyciem surowców oraz materiałów, które są potrzebne do prowadzonej działalności badawczej albo rozwojowo badawczej,
 • wydatki związane z użytkowaniem sprzętu naukowo-badawczego,
 • wydatki związane z korzystaniem z usług doradczych, zlecaniem opinii, niezbędnych ekspertyz przeprowadzanych na potrzeby prowadzonych przez przedsiębiorstwo badań,
 • odpisy amortyzacyjne.

Korzyści z działalności badawczo-rozwojowej

Korzyścią z prowadzenia prac B+R jest możliwość skorzystania z ulgi podatkowej, tj. odzyskania do 19% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Dotyczy to zwłaszcza wynagrodzeń pracowników i kosztów materiałów. Poza tym są to wydatki, które i tak są ponoszone w firmie – co tylko zwiększa wartość skorzystania z takich odliczeń podatkowych.

Oferujemy :

analizę prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem prac dających prawo do skorzystania z ulgi B+R;

 • wsparcie w dostosowaniu ewidencji księgowej wydatków B+R do celów ulgi B+R;
 • przegląd oraz dostosowanie istniejącej dokumentacji wewnętrznej tj. umowy z pracownikami, regulaminy czy ewidencja czasu pracy do wymogów ulgi B+R;
 • zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej;
 • wyodrębnienia projektów kwalifikujących się jako prace rozwojowe i/lub badawcze;
 • reprezentacja w przypadku ewentualnej kontroli organów skarbowych lub czynności sprawdzających związanych z weryfikacją prawa do skorzystania z ulgi B+R.

KRS KANCELARIA realizuje program B+R poprzez:

 • analizę prowadzonej działalności gospodarczej pod kątem prac dających prawo do skorzystania z ulgi B+R
 • wsparcie w dostosowaniu ewidencji księgowej wydatków B+R do celów ulgi B+R;
 • przegląd oraz dostosowanie istniejącej dokumentacji wewnętrznej tj. umowy z pracownikami, regulaminy czy ewidencja czasu pracy do wymogów ulgi B+R;
 • zabezpieczenie prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie interpretacji indywidualnej;
 • wyodrębnienia projektów kwalifikujących się jako prace rozwojowe i/lub badawcze;
 • reprezentacja w przypadku ewentualnej kontroli organów skarbowych lub czynności sprawdzających związanych z weryfikacją prawa do skorzystania z ulgi B+R.
KRS Kancelaria - Ulga IP BOX (Łódź) jak uzyskać?

PRAWO
BUDOWLANE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

DORADZTWO
PODATKOWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

CENY
TRANSFEROWE

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

NOWE TECHNOLOGIE
PRAWO IT / NFT

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

KONTROLA
SKARBOWA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRZEKSZTAŁCANIE J.D.G.
W SPÓŁKĘ Z O. O.

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

LIKWIDACJA
SPÓŁEK

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PRAWO WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OCHRONA ZNAKU
TOWAROWEGO

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

OBSŁUGA PRAWNA
TWÓRCÓW INTERNETOWYCH

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

PROSTA SPÓŁKA
AKCYJNA

KRS Ceny transferowe lodz szkolenie

POTRZEBUJESZ
KONSULTACJI PRAWNEJ?

ZAPYTAJ NASZEGO EKSPERTA

PODATKI W FIRMIE

Od trzech lat plasujemy się na 1 miejscu w woj. łódzkim w kategorii firm średniej wielkości w Rankingu Największych Firm Doradztwa Podatkowego w Polsce publikowanym przez Dziennik Gazetę Prawną.

DOŁĄCZ DO NAS!

Poszukujemy prawników, którzy nastawieni są na rozwój, potrafią pracować samodzielnie oraz wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, osób profesjonalnych, reprezentujących wysoki poziom merytoryczny, kreatywnych oraz indywidualnie podchodzących do każdego zagadnienia prawnego.

KRS KANCELARIA

Targowa 35, 90-043 Łódź
Poniedziałek – Czwartek: 9:00-19:00
Piątęk: 9:00-17:00
Sobota – Niedziela: zamknięte

ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ

Ważne jest dla nas, by w sposób możliwie szybki oraz skuteczny rozwiązywać problemy naszych Klientów, ale co najważniejsze zapewniamy stałe bezpieczeństwo prawne podejmowanych rozwiązań przez naszych Klientów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI