W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 7 kwietnia 2017 r., która zakłada nowelizację m.in. Kodeksu cywilnego. Zmiana dotyczy zasad i odpowiedzialności solidarnej inwestora oraz wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych. Ponadto uproszczona została procedura zgłaszania podwykonawców.

W poprzednim stanie prawym należało przedstawić inwestorowi umowę z podwykonawcą, celem jego zgłoszenia. Zgodnie ze znowelizowanym art. 6471 k.c. – wykonawca lub podwykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych będą musieli zgłosić inwestorowi jedynie ich szczegółowy przedmiot, co zdecydowanie przyspieszy proces budowlany. Zgłoszenie to jednak nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Dzięki takiemu zgłoszeniu określone zostaną granice odpowiedzialności przedmiotowej inwestora względem podwykonawcy. Ponadto, ustawodawca wydłużył termin do złożenia sprzeciwu przez inwestora wobec wykonywania robót przez wykonawcę.

W obecnym stanie prawnym inwestor ma możliwość złożenia podwykonawcy i wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę w terminie 30 dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia. Jeśli inwestor nie złoży takiego sprzeciwu – odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych. Ustawodawca zrezygnował również z posługiwania się terminem „sprzeciw” oraz „zastrzeżenie”, pozostawiając w mocy jedynie „sprzeciw”, który tworzy regulację bardziej przejrzystą. Zarówno zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania formy ad solemnitatem.

Po nowelizacji odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika ze zgłoszenia albo umowy.