Zmiany w związku z nadchodzącą nowelizacją przepisów o podatkach VAT, VIT i PIT.

3 kwietnia 2019 roku Sejm rozpoczął prace nad nowelizacją przepisów o podatkach VAT, CIT i PIT. Projekt nowelizacji przewiduje między innymi utworzenie jednego wykazu podatników VAT. Wśród podstawowych danych niezbędnych do identyfikacji podmiotu zgłoszonego jako podatnika VAT, podane będą również numery rachunków bankowych podatników, na które kontrahenci powinni dokonywać przelewy bankowe w ramach zawieranych transakcji, w związku prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy.

Z dniem 1 września 2019 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępni w formie elektronicznej wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykaz będzie prowadzony przez KAS na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa Finansów. Zgodnie założeniami, będzie miał charakter ogólnodostępny oraz bezpłatny.

Celem utworzenia wykazu jest umożliwienie podatnikom weryfikację danych kontrahentów takich jak aktualny status rejestracji na wybrany dzień, historia rejestracji do celów VAT, a także ich rachunków bankowych, w szczególności dotyczących rejestracji do celów VAT.

Wykaz będzie zawierał dane podmiotów, których:

  1. naczelnik urzędu skarbowego nie zarejestrował jako podatników VAT
  2. wykreślono z rejestru jako podatników VAT
  3. rejestracja jako podatników VAT została przywrócona
  4. zarejestrowano jako podatników VAT czynnych i zwolnionych z podatku.

Wyszukiwanie podmiotów ujętych wykazem będzie dokonywane za pomocą określonego kryterium takiego jak numer NIP czy też fragment nazwy lub nazwiska wyszukiwanego podmiotu.

Rachunki bankowe ujęte w wykazie podatników VAT.

Jednym z głównych założeń utworzenia jednego ogólnodostępnego wykazu podatników VAT, jest ograniczenie dokonywania transakcji między podatnikami VAT za pomocą różnych rachunków bankowych.

W planowanym na wrzesień wykazie, mają znaleźć się szczegółowe informacje dotyczące rachunków bankowych, jakie posiadają podmioty zarejestrowane jako płatnicy VAT, które służą dokonywaniu transakcji, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Według założeń Ministerstwa Finansów, wszelkie transakcje będą musiały się odbywać wyłączenia przy użyciu wskazanych w wykazie rachunków bankowych. Zgodnie z celem jaki przyświeca nowelizacji, zakłada się brak możliwości odliczenia podatku VAT, w sytuacji gdy przelew bankowy opiewający na kwotę transakcji zostanie dokonany na rachunek nieujęty w wykazie.

Powyższe obostrzenia będą dotyczyły jedynie przelewów na kwotę 15 tys. złotych lub więcej.

Rozliczenia podatku dochodowego (PIT)

Zmiany jakie niesie nowelizacja przepisów podatkowych, dotyczą także podatku dochodowego. Podatnicy składający deklarację PIT, nie będą mogli wliczyć w koszty uzyskania przychodu, wszelkich kwot opiewających na kwotę 15 tys. zł lub więcej, przelanych na rachunek kontrahenta inny, aniżeli zgłoszony przez niego do utworzonego wykazu.

Uwolnienie się od konsekwencji dokonania przelewu na niezgłoszony rachunek bankowy.

W projekcie nowelizacji przewidziano dwie możliwości, kiedy podatnik jest w stanie uwolnić się od konsekwencji dokonania przelewu na rachunek, który nie został ujęty w wykazie przez kontrahenta. Podatnik może uniknąć negatywnych skutków gdy:

  1. złoży zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu,
  2. dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Resort finansów zapewnia, iż dla weryfikacji czy rachunek kontrahenta znajduje się w wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy. Nie jest zasadne ponoszenie konsekwencji przez przedsiębiorcę w postaci usunięcia zapłaconej kwoty z kosztów uzyskania przychodu, w związku z tym, iż rachunek bankowy jego kontrahenta został wykreślony dzień po dniu, kiedy zlecił bankowi dokonanie przelewu.

Zapewniono ponadto, że przedsiębiorca nie poniesie również konsekwencji w sytuacji, gdy kontrahent poda w zgłoszeniu identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym nieaktualny lub błędny rachunek, który zostanie uwidoczniony w wykazie.

Przepisy regulujące konsekwencje niezastosowania się do przepisów o dokonywaniu płatności na wskazane w wykazie rachunki bankowe, będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku, tak by zapewnić przedsiębiorcom odpowiedni czas, na przygotowanie się do wprowadzonych 1 września 2019 roku zmian.

*Przedstawione powyżej informacje w nie stanowią opinii prawnej. W celu pozyskania szczegółowych informacji lub pomocy prawnej, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny lub na adres e-mail podany w stopce.